Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond in het kader van de Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal - Economische Raad.

INHOUDSOPGAVE ;

Artikel 1 - Defenities.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer.

Artikel 3 - Toepasselijkheid.

Artikel 4 - Het Aanbod.

Artikel 5 - De overeenkomst.

Artikel 6 - Herroepingsrecht.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consumenten tijdens de bedenktijd.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Nakoming en extra garantie.

Artikel 11- Levering en uitvoering.

Artikel 12 - Betaling.

Artikel 13 - Klachtenregeling.

Artikel 14 - Geschillen.

artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen.

 

Artikel 1 - Defenities

1. Aanvullende overeenkomst ; een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in                verband met een overeenkomst op afstand en deze producten door de ondernemer worden geleverd.

2. Bedenktijd ; de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

3. Consument ; de natuurlijke persoon die goederen verwerft.

4. Dag ; kalenderdag

5. Herroepingsrecht ; de mogelijkheid van de consumentom binnen de bedenktijd  af te zien van de           overeenkomst op afstand.

6. Ondernemer ; de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aanbiedt.

7. Overeenkomst op afstand ; een overeenkomst die tussen de consument en ondernemer wordt 

    gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand .

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ; van Heusden woninginrichting BV

Adres ; Gedempte Biersloot 35 , 3131 HJ Vlaardingen

Telefoonnummer ; 010-4343523

Emailadres ; info@vanheusdenmeubelen.nl

KvK nummer ; 24204829

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot 

   stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de       consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer                   voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de de algemene                voorwaarden bij de ondernemer zijn  in te zien en dat zij op verzoek van de consument                           kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid       en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten de tekst van deze algemene voorwaarden        op elektronische wijze aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat             deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame                  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op                     afstand  wordt gesloten worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs                        elektronische weg kan worden kennis genomen  en dat zij op verzoek van de consument langs                elektronische weg of op  andere wijze kostenloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van         toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige  toepassing en kan de consument        in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor              hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - het Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit          nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De          beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de                      consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een          waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke fouten of vergissingen in      het aanbod binden de ondernemer niet.

3.Een aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en wat de      verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand  op het moment van        aanvaarding door de consumenthet aanbod en het voldoen aan de hierbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer       onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de           ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de                 overeenkomst  ontbinden.

3. Indien de overkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en              organisatorische maatregelen ter beveiliging van de ektronische overdracht van data en zorgt hij          voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen zal de ondernemer          daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.De ondernemer kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn        betalingsverplichtingen kan voldoen,alsmede van al die feiten en die van belang zijn voor een                verantwoord  aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit          onderzoek goed gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd        een bestelling op aanvraag te weigeren of aan de uitvoering speciale voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie      schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan                worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen ;

  - het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

 - de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik          kan maken,dan wel een duidelijke melding van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

 - de informatie over garanties en service na aankoop.

 - de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de kosten van aflevering, de wijze van           betaling, aflevering van de overeenkomst op afstand.

 - indien de consument een herroepingsrecht heeft , het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

1. De consument kan  een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende        een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag      de consument vragen naar de reden van herroeping, maar niet tot opgave van reden verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de                 consument aangewezen derde die niet de vervoerder is,het product heeft ontvangen. Of ;

- als de consument in een zelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, de dag waarop de                  consument het laatste product heeft ontvangen. 

- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de      consument de laatste zending of onderdelen heeft ontvangen

- bij een overeenkomst voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode de        dag waarop de consument het eerste product heeft ontvangen.

 

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier vorr herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke,overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien de ondernemer deze informatie aan de consument heeft verstrekt binnen  twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 -  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij         zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard. de werking en de       kenmerken vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag           hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is         van een manier van omgaan van het product die verder gaat dan toegestaan in lid  1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer         hem voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het                  herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan.

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn        door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de          ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt    de consument het product terug of overhandigt hij dit aan de ondernemer. De consument heeft de        terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de                    bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk     in de originele staat van verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de          consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende                            overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk         maakt, stuurt hij na ontvangst van deze meldingonverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument binnen 14 dagen volgend op de dag             waarop de consument de herroeping meldt en het product terug zendt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,    tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kostenloos voor de                  consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering, dan de goedkoopste              standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug    te betalen

Artikel 10 - Nakoming overeenkomst

  De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod         vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruilbaarheid en de op de datum      van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en                                      overheidsvoorschriften.

Artikel 11 - Levering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van                  bestellingen.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft                     gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,         zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,       tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemertot het                 moment van bezorging aan de consument.

Artikel 12 - betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door       de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de          bedenktermijn of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de          overeenkomst.

2. Bij verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden                   nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is               bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van                        desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de         klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument    de gebreken heeft geconstateerd , volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de                    ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten moeten binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van            ontvangst beantwoord worden. Als een klacht voorzienbaar een langere verwerkingstijd vraagt,            wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van                ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig kan verwachten.

4. Indien een klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel 3 maanden na het indienen van de              klacht in onderling overleg kan worden opgelost onstaat een geschil dat vatbaar is voor de                       geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze voorwaarden betrekking      hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van                 overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten                 kunnen door zowel de ondernemer als de consument worden voorgelegd aan de                                     geschillencommissie.

3. Een geschil kan pas door de geschillencommissie in behandeling worden genomen, indien de                 consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk 3 maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de                                 geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer         aan deze keuze gebonden.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het            regelement van de Geschillencommissie.De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij         wege van bindend advies.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.